กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2

133

เชิญประชุมสมัยที่ 2

แบ่งปัน