ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

416

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2i43ga

ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)

คๆพ

แบ่งปัน