ติดต่อ อบต.บ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

ตั้งอยู่ เลขที่ 147 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ

อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  32180

เบอร์โทรศัพท์ 044-558812 โทรสาร 044-558813