บันทึกแจ้งเวียนมาตรการภายใน ส่งเสริมคุณธความโปร่งในในที่ทำงาน