ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)

252

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเรื่อง แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)

แบ่งปัน