ได้ขอความอนุเคราะห์ในการนำ URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? ไปวางที่หน้าเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

353

ได้ขอความอนุเคราะห์ในการนำ URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? ไปวางที่หน้าเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจรณาเผยแพร่ URL ดังกล่าว วางไว้หน้าเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แบ่งปัน