อบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1365

IMG_2153 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0001 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0002 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0003 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0004 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0005 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0006 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0007 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0008 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0009 ต่อต้านการทุจริต_๑๙๐๖๑๔_0010

แบ่งปัน