การประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านจบก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

34

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านจบก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบ่งปัน