กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10- 24 มกราคม 2565  จึงได้กำหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1