กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ กำหนด กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2