กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566