กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ดังรายละเอียดที่แนบ

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566