กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566