กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ดังรายละเอียด

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566