กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  รายละเอียดดังที่แนบ

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566