ขอประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

สามารถดูรายละเอียดตาม QR CODE ด้านล่างคะ

เอกสารการสมัครและคัดเลือกเครือข่าย