ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2i43ga

ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)

นอก