ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2566

ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
คลิก >> https://itas.nacc.go.th/go/iit/2i43ga <<