ติดต่อ อบต.บ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

ตั้งอยู่ เลขที่ 147 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ

อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  32180

เบอร์โทรศัพท์  044-558812   โทรสาร 044-558813

 E-mail : saraban_06320405@dla.go.th