ประกาศนียบัตร *”ทีมผู้ก่อการดีตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ” ผ่านการรับรองเป็นผู้ก่อการดี Merit Maker การดำเนินงานป้องกนการจมน้ำ “ระดับทองแดง” เขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ปีที่ผ่านการรับรอง ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564