ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางฯ

ประกาศ จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง แอลฟัสติดคอนกรีต โดยวิธี (Paverment In-Place Recycling) บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านผือ ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐-๐+๖๑๐ ยาว ๖๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐-๒.๓๗๐ ยาว ๒,๓๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒,๙๘๐ เมตร ประกาศจ้าง.docxานผือ