ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางฯ

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี  (Pavement in – Place Recycling) บ้านสามัคคี  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ ช่วงที่1 กม.0+000-0+610 ยาว 610 เมตร กว้าง 5 เมตร ช่วงที่ 2 กม.0+000-2.370  ยาว  2,370  เมตร  กว้าง 5  เมตร  ยาวรวม 2,980  เมตร

 

ประกาศจ้าง.docx