ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน