ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดอัมพวัน บ้านม่วง หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านผือ บ้านผือ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายถนอม ถึงนานายบุญยอด สืบเพ็ง หมู่ที่ 2

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ