ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมสร้างถนนดินสายบ้านจบกไปบ้านอาแวะ หมู่ที่ 3 บ้านจบก

ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมสร้างถนนดินสายบ้านจบกไปบ้านอาแวะ หมู่ที่ 3 บ้านจบก

 

ประกาศผู้ชนะ ม.3