ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางฯ

ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างจจ้างซ่อมสร้างผิวทาง แอลฟัสติดคอนกรีต โดยวิธี (Paverment In-Place Recycling)  บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ ช่วงที่ 1กม.0+000-0+610 ยาว 610 เมตร  กว้าง 5 เมตร ช่วงที่ 2 กม 0+000-2.370  ยาว 2,370 เมตร  กว้าง 5 เมตร  ยาวรวม  2,980 เมตร

 

1.ประกาศยกเลิก27 ก.ย.