ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านม่วง,บ้่านผือ,บ้านจบก,บ้านสามัคคี หมู่ที่ 1 ,2,3,5 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง บก.06 เครืองผลิตน้ำประปาฯ