ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ

บก 01 2 บ่อ