ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 12 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร+และราคากลางงานก่อสร้าง(ป.ป.ช.1) (1)