ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็กจากบ้านอาทึกไปบ้านสามัคคี บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 ฯ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็กจากบ้านอาทึกไปบ้านสามัคคี บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ร่างประกาศ คอนกรีต ม.4