ประกาศร่างเอกสาร e-bidding/ขอบเขตของงานจ้างฯ

ประกาศร่างเอกสาร e-bidding/ขอบเขตของงานจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 ระบบ

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id= 63117249692