ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 12 ระบบ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา