ประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอาทึกไปบ้านสามัคคี บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ประกาศเชิญชวน