ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทาง แอลฟัสติคคอนกรีต โดยวิธี (Paverment In-Place Recycling) บ้านสามัคคีหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+610 ยาว 610 กว้าง 5 เมตร ช่วงที่ 2 กม.0+000-2.370 ยาว 2,370 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,980 เมตร

ประกาศแผนถนน