ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสืออำเภอจอมพระ ที่ สร 0918.1/1346 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เวียนแจ้งการดำเนินการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์ และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติฯ ตามข้อกำหนดจริยธรรมฯ ต่อไป

ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์