ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 โดย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือร่วมกับสัดส่วนประชาคมตำบลบ้านผือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ และประชาชนในตำบลบ้านผือ เพื่อ ทบทวน พิจารณา แผนงานโครงการ ที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านผือ สรุปข้อมูล และนำส่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เพื่อจัดทำร่างแผนฯ ต่อไป