โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการ