โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566