โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา บุคลากรในสังกัด อบต.บ้านผือ ร่วมเข้าอบรมร่วมอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน