โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ตำบลสุขภาวะ

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านผือ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และโครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ