24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชุมชนแห่งชาติ”

24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชุมชนแห่งชาติ”

ร่วมกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าชุมชนกันนะค่ะ